bedrijfslogo-s HOMEbedrijfslogo - logo-ontwerp BESTELLENbedrijfslogo - logo-ontwerp WEBDESIGNbedrijfslogo - website-ontwerp WEBHOSTINGbedrijfslogo - website-hosting REFERENTIESbedrijfslogo - logo-ontwerp KLANTENVERHALEN  
bedrijfslogo-ontwerp


  Algemene verkoopsvoorwaarden voor het maken van een logo-ontwerp


bedrijfslogo-ontwerp   Algemeenheden
 

1. Van elke klant wordt geacht dat hij bij het plaatsen van een bestelling de verkoopsvoorwaarden die hierna worden uiteengezet, kent en aanvaardt.

2. Wij zullen al het mogelijke doen om de bestelde logo´s zo snel mogelijk te leveren. Omstandigheden zoals staking, brand, overstroming en soortgelijke worden beschouwd als overmacht indien ze er oorzaak toe zijn dat de levering vertraagd of onmogelijk wordt. Wij zijn niet verplicht het niet te voorziene karakter en de heirkracht van de omstandigheid en de daarmee gepaard gaande onuitvoerbaarheid van het contract aan te tonen. Indien de omstandigheden de uitvoering van de bestelling in het gedrang zouden kunnen brengen, behouden wij het recht de verkoop ongedaan te maken, zonder enige verbintenis van onzentwege.

bedrijfslogo-ontwerp   Verkoopsvoorwaarden:
 

1. De offertes zijn ten allen tijde vrijblijvend en zonder verbintenis;

2. Een bestelling wordt slechts definitief na ontvangst van een orderbevestiging. Door te bestellen, verbindt de koper zich door onderhavige algemene voorwaarden, die hij verklaart te kennen en te eerbiedigen;

3. In geval van annulatie van de bestelling is de koper een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 15%, bovenop vergoeding voor het reeds gepresteerde werk.

4. De leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichtingen verstrekt en binden de verkoper niet. Vertragingen in de levering geeft geen recht op schadevergoeding noch op ontbinding van de overeenkomst;

5. Alle prijzen zijn opgemaakt zonder BTW. De BTW is altijd ten laste van de koper;

6. Protest tegen de factuur dient te gebeuren bij aangetekend schrijven binnen 8 dagen na de factuurdatum.

7. Alle facturen zijn betaalbaar 30 dagen na factuurdatum. Bij buitenlandse leveringen zijn de facturen vooraf betaalbaar op onze rekening;

8. Bij niet of gedeeltelijke betaling van een factuur binnen de gestelde termijn, is vanaf de factuurdatum van rechtswege, en zonder voorafgaande ingebrekestelling verwijlrente verschuldigd ten belope van 1% per maand van het factuurbedrag.
Eveneens is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 10% van het factuurbedrag (met een minimum van € 25).
Onkosten verbonden aan onbetaalde wissels of cheques evenals andere inningskosten zijn niet in deze forfaitaire schadevergoeding begrepen en worden de koper afzonderlijk aangerekend.

9. Bij niet-betaling behouden wij ons het recht voor om verdere leveringen stop te zetten. Tevens behouden wij ons het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of het nog niet uitgevoerde gedeelte.

10. Zolang de geleverde goederen/werken niet werden betaald, blijven zij eigendom van de verkoper.De vermogensrechtelijke aspecten van het auteursrecht gaan slechts over op de koper bij volledige betaling van de factuur.

11. In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement Brugge bevoegd. Al onze overeenkomsten zijn uitsluitend aan het Belgische recht onderworpen.

12. Deze verkoopsvoorwaarden hebben steeds voorrang op de aankoopvoorwaarden van de koper.

13. Enige vorm van gebruik of reproductie van grafisch aangeleverd materiaal is niet toegelaten zolang de overeenkomstige prijzen niet betaald werden.

  Prijzen bedrijfslogo - logo-ontwerp
 

1. Onze tariefprijzen voor logo-ontwerp zijn geldig zoals weergegeven op de website.

2. Bij het invullen van de online bestelbon om een logo te bestellen zal de koper zich niet kunnen beroepen op schrijf- of rekenfouten in de eenheidsprijs of het totaalbedrag. De catalogusprijzen of de geafficheerde prijzen zijn rechtsgeldig.

3. Al de prijzen voor logo-ontwerpen, geafficheerd en vermeld op website of via mail, zijn exclusief BTW tenzij anders vermeld.

logo-ontwerp & design van bedrijfslogo´s
bedrijfslogo-s Home | Bedrijfslogo bestellen | Bedrijfslogo referenties | Klantenverhalen | Disclaimer | Verkoopsvoorwaarden